Lancers Corsair low pass

Lancers Corsair low pass


© Charleston RC Society 2017