Anna G flying her Nano Quad


© Charleston RC Society 2017